Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu
_slider_DSC03699

Wezwani, aby ogłaszać wielkie dzieła Pana

Przez osiem dni –  od nie­dzieli 24 stycz­nia do nie­dzieli 31 stycz­nia –  w kościo­łach: rzym­sko­ka­to­lic­kim, pol­sko­ka­to­lic­kim, ewangelicko-augsburskim, pra­wo­sław­nym, ewangelicko-metodystycznym oraz chrze­ści­jan bap­ty­stów odby­wały się nabo­żeń­stwa... 
_slider_DSC03569

Zabawa karnawałowa dla dzieci

Wyjazdy zwią­zane z roz­po­czę­tymi feriami zimo­wymi, a do tego nie­usta­nie napły­wa­jące infor­ma­cje o infek­cjach łapią­cych naj­młod­szych, spra­wiły że orga­ni­za­to­rzy tego­rocz­nego balu kar­na­wa­ło­wego poważ­nie oba­wiali się fre­kwen­cji.... 
Rafał Komorowski

Zaproszenie na Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Pań w Karpaczu

Para­fia Ewangelicko-Augsburska Wang ser­decz­nie zapra­sza panie na Mię­dzy­pa­ra­fialne Reko­lek­cje Pasyjne dla Pań, które odbędą się 27–28 lutego 2016 roku w Kar­pa­czu, w Domu Para­fial­nym przy kościele Wang.  
Read More → _slider_Diament od przewodników_slider_

Diament od przewodników dla biskupa

Tra­dy­cyj­nie, jak co roku w Muzeum Archi­die­ce­zjal­nym we Wro­cła­wiu odbyło się eku­me­niczne spo­tka­nie opłat­kowe prze­wod­ni­ków z Dol­nego Ślą­ska i Opolsz­czy­zny. W spo­tkani 9 stycz­nia uczest­ni­czyli m.in. metro­po­lita wro­cław­ski... 
luty2016

Spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego

Naj­bliż­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 1 lutego o godzi­nie 17:00 w sali para­fial­nej (z tyłu budynku kościoła) i będzie poświę­cone roli i zna­cze­niu spo­wie­dzi w luteranizmie.  
Read More →

Wydarzenia

Wezwani, aby ogłaszać wielkie dzieła Pana

DSC03699Przez osiem dni –  od nie­dzieli 24 stycz­nia do nie­dzieli 31 stycz­nia –  w kościo­łach: rzym­sko­ka­to­lic­kim, pol­sko­ka­to­lic­kim, ewangelicko-augsburskim, pra­wo­sław­nym, ewangelicko-metodystycznym oraz chrze­ści­jan bap­ty­stów odby­wały się nabo­żeń­stwa eku­me­niczne w ramach Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Inau­gu­ra­cja miała miej­sce w kate­drze rzym­sko­ka­to­lic­kiej pw. św. Jana Chrzci­ciela. Nabo­żeń­stwu prze­wod­ni­czył arcy­bi­skup Józef Kupny, który nawią­zu­jąc do hasła tego­rocz­nych modlitw “Wezwani, aby ogła­szać wiel­kie dzieła Pana” powie­dział mie­dzy innymi: – Pra­gniemy modlić się, aby (…) miesz­kańcy Dol­nego Ślą­ska mogli żyć w miło­ści i soli­dar­no­ści, dla budo­wa­nia lep­szego świata na fun­da­men­cie, któ­rym jest Boża miłość i sza­cu­nek do każ­dego czło­wieka. (wię­cej…)

Zabawa karnawałowa dla dzieci

DSC03591Wyjazdy zwią­zane z roz­po­czę­tymi feriami zimo­wymi, a do tego nie­usta­nie napły­wa­jące infor­ma­cje o infek­cjach łapią­cych naj­młod­szych, spra­wiły że orga­ni­za­to­rzy tego­rocz­nego balu kar­na­wa­ło­wego poważ­nie oba­wiali się fre­kwen­cji. Jed­nak mimo prze­ciw­no­ści bli­sko trzy­dzie­ścioro dzieci bawiło się w sobotę 30 stycz­nia. Muzykę i zabawy przy­go­to­wy­wały ani­ma­torki z para­fial­nego przed­szkola „Wesołe Nutki”.  Dzieci zajęły naj­więk­szą salę, a dla rodzi­ców została przy­go­to­wana kawia­renka w sali obok. Każdy doło­żył doło­żył coś od sie­bie: jedna rodzina przy­go­to­wała dla wszyst­kich hot-dogi — tego­roczny hit balu, inni przy­nie­śli wła­sne wypieki — cia­sta, cia­steczka, kawę, her­batę, napoje. Choć zabawa trwała trzy godziny, wielu naj­młod­szych — mimo zmę­cze­nia — miało ochotę zostać znacz­nie dłu­żej. Dzię­ku­jemy rodzi­com i wszyst­kim uczest­ni­kom, któ­rzy stwo­rzyli miłą atmos­ferę i pomo­gli w orga­ni­za­cji zabawy. (wię­cej…)

Zaproszenie na Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Pań w Karpaczu

wangPara­fia Ewangelicko-Augsburska Wang ser­decz­nie zapra­sza panie na Mię­dzy­pa­ra­fialne Reko­lek­cje Pasyjne dla Pań, które odbędą się 27–28 lutego 2016 roku w Kar­pa­czu, w Domu Para­fial­nym przy kościele Wang. (wię­cej…)

Diament od przewodników dla biskupa

Diament od przewodnikówTra­dy­cyj­nie, jak co roku w Muzeum Archi­die­ce­zjal­nym we Wro­cła­wiu odbyło się eku­me­niczne spo­tka­nie opłat­kowe prze­wod­ni­ków z Dol­nego Ślą­ska i Opolsz­czy­zny. W spo­tkani 9 stycz­nia uczest­ni­czyli m.in. metro­po­lita wro­cław­ski abp Józef Kupny, abp senior Marian Gołę­biew­ski, zwierzch­nik die­ce­zji wro­cław­skiej Kościoła ewan­ge­lic­kiego bp Wal­de­mar Pytel oraz bp Ryszard Bogusz. (wię­cej…)

Spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego

Spotkania_dla_kwadratNaj­bliż­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 1 lutego o godzi­nie 17:00 w sali para­fial­nej (z tyłu budynku kościoła) i będzie poświę­cone roli i zna­cze­niu spo­wie­dzi w lute­ra­ni­zmie. (wię­cej…)

Ekumeniczne kolędowanie w Dzielnicy Czterech Wyznań

DSC03013Od kilku lat w okre­sie Bożego Naro­dze­nia spo­ty­kamy się w świą­ty­niach chrze­ści­jań­skich Dziel­nicy Czte­rech Wyznań, aby śpie­wać kolędy opo­wia­da­jące histo­rię nocy betje­jem­skiej. Warto pod­kre­ślić uni­kal­ność tej ini­cja­tywy — eku­me­niczne wie­czory kolę­dowe gro­ma­dzą wier­nych ze wspól­not pro­te­stanc­kich, kato­lic­kich i pra­wo­sław­nych, zaś ele­men­tem wspól­nym jest w więk­szo­ści ten sam, powszech­nie znany reper­tuar kolę­dowy. (wię­cej…)

Jasełka w “Samarytaninie”

DSC02953Histo­rię naro­dze­nia Jezusa Chry­stusa opo­wie­dzianą w for­mie dzie­się­ciu kolęd zapre­zen­to­wały dzieci ze szkółki nie­dziel­nej pen­sjo­na­riu­szom Domu Opieki Spo­łecz­nej „Sama­ry­ta­nin” we Wro­cła­wiu. Jasełka odbyły się w Święto Epi­fa­nii 6 stycz­nia i był to już drugi występ dzieci z para­fii ewan­ge­lic­kiej w pla­cówce pro­wa­dzo­nej przez Dia­ko­nię przy ul. Świąt­nic­kiej. (wię­cej…)

Świąteczne Słowo Parafialne

Radość dziś nastała, radość nie­by­wała pisze w Sło­wie Dusz­pa­ste­rza biskup Ryszard Bogusz. Jakie zja­wi­sko astro­no­miczne zostało nazwane Gwiazdą Betle­jem­ską, zasta­na­wia się Urszula Radzi­szew­ska  Bar­tło­miej Gór­ski przed­sta­wia losy Ordona – tego, któ­remu strze­lać nie kazano. Joanna Kor­san przy­po­mina początki i dzia­łal­ność Klubu Rodzica, który ma już 10 lat. W dziale Wolon­ta­riat tym razem o wolon­ta­ria­cie nie­for­mal­nym – Agnieszka Zie­liń­ska opo­wiada o nie­zwy­kłej przy­jaźni. Oprócz tego, jak zwy­kle, Kącik dla dzieci oraz wier­sze Agnieszki Ście­puro i Leona Krze­mie­niec­kiego.

Zapra­szamy do lektury!

Mikołajkowo-jasełkowo – spotkanie gwiazdkowe dla dzieci

_IMG2452W 3. Nie­dzielę Adwentu naj­młodsi para­fia­nie oraz ich rodzice zebrali się w naszym kościele na tra­dy­cyj­nym spo­tka­niu gwiazd­ko­wym. (wię­cej…)

Nabożeństwo w 3. Niedzielę Adwentu

_IMG2369Wyda­wać by się mogło, że dopiero co zaczy­na­li­śmy Adwent, a tym­cza­sem minął już jego pół­me­tek. Nabo­żeń­stwo w 3. Nie­dzielę Adwentu miało wyjąt­kowo bogaty pro­gram, a to za sprawą kilku wyda­rzeń. (wię­cej…)

Inne wydarzenia

KAZANIA

Silni w słabościach

Ostat­nia Nie­dziela po Epi­fa­nii, 17 stycz­nia 2016 r.

Bo Bóg, który rzekł: Z ciem­no­ści niech świa­tłość zaświeci, roz­świe­cił serca nasze, aby zaja­śniało pozna­nie chwały Bożej, która jest na obli­czu Chry­stu­so­wym. Mamy zaś ten skarb w naczy­niach gli­nia­nych, aby się oka­zało, że moc, która wszystko prze­wyż­sza, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uci­skani, nie jeste­śmy jed­nak pognę­bieni, zakło­po­tani, ale nie zroz­pa­czeni, prze­śla­do­wani, ale nie opusz­czeni, powa­leni, ale nie poko­nani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło.(2 Kor 4,6–10)

Sta­łem się głupi”, „Naj­chęt­niej chlu­bić się będę sła­bo­ściami”, „Mam upodo­ba­nie w znie­wa­gach, w potrze­bach, w prze­śla­do­wa­niach, w uci­skach”, „Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny.” Czy auto­rem tych słów jest osoba z zabu­rze­niami poczu­cia wła­snej war­to­ści? A może maso­chi­sta, który dobrze się czuje wtedy, gdy wszystko idzie źle? Nic podob­nego. To apo­stoł Paweł. Ten sam, który z entu­zja­zmem pisze: – Otrzy­ma­łem praw­dziwy skarb! Noszę go w kru­chym, gli­nia­nym naczy­niu, bo taki po pro­stu jestem – nie­do­sko­nały, słaby, omylny. I z jesz­cze jed­nego powodu, aby się oka­zała, że moc, którą mam nie pocho­dzi ze mnie, tylko od Boga. (wię­cej…)

Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie

3. Nie­dziela przed koń­cem roku kościel­nego – 8 listo­pada 2015 r.

Zapy­tany zaś przez fary­ze­uszów, kiedy przyj­dzie Kró­le­stwo Boże, odpo­wie­dział im i rzekł: Kró­le­stwo Boże nie przy­cho­dzi dostrze­gal­nie, ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Kró­le­stwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będzie­cie pra­gnęli widzieć jeden z dni Syna Czło­wie­czego, a nie ujrzy­cie. I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodź­cie, ani się tam nie uda­waj­cie. Łk 17,20–23

„Kró­le­stwo Boże nie przy­cho­dzi dostrze­gal­nie.” To jedna z tych nauk, które wraz z prze­kształ­ca­niem się chrze­ści­jań­stwa w coraz to moc­niej­sze i wpły­wowe insty­tu­cje, scho­dziła na dal­szy plan. Nie trzeba głę­bo­kiej ana­lizy histo­rii. Wystar­czy się rozej­rzeć po naszym chrze­ści­jań­skim kraju, gdzie chęt­nie używa się krzyża do zawłasz­cza­nia terenu, wie­sza­jąc go na każ­dej nada­ją­cej się do tego ścia­nie i sta­wia­jąc na nie­mal każ­dym pagórku. Gor­li­wie też wyko­rzy­stuje się krzyż, czę­sto razem z sym­bo­lami naro­do­wymi, do dzie­le­nia ludzi na praw­dzi­wych i nie­praw­dzi­wych Pola­ków, patrio­tów i zdraj­ców, swo­ich i obcych. Czy jed­nak takie wido­wi­skowe, chęt­nie poka­zy­wane przez media gesty i czyny cho­ciaż tro­chę zbli­żają się do słów Jezusa: „Kró­le­stwo Boże nie przy­cho­dzi dostrze­gal­nie”? Nie jest spek­ta­ku­larne, nie wywo­łuje rewo­lu­cji, cha­osu, agre­sji, zamie­sza­nia, a jed­nak zmie­nia rze­czy­wi­stość. (wię­cej…)

Pamiątka Reformacji – bp Johann Schneider

Dro­gie sio­stry i dro­dzy bra­cia w Chrystusie!

Cie­szę się, że mogę dzi­siaj wraz z wami, obcho­dzić w cza­sie tego nabo­żeń­stwa Pamiątkę Refor­ma­cji. Dzień ten, obcho­dzony jako święto w Niem­czech, jest sto­sun­kowo mło­dym świę­tem kościel­nym. Jest ono, tak jak to było już za cza­sów Mar­cina Lutra, w pew­nym sen­sie wigi­lią dnia Wszyst­kich Świę­tych, w cza­sie któ­rego to, nasz refor­ma­tor Dok­tor Mar­cin Luter miał przy­bić w Wit­ten­ber­dze na drzwiach kościoła zam­ko­wego swoje tezy. Wit­ten­berga, skąd przy­by­wam, już od wielu lat przy­go­to­wuje się na obchody jubi­le­uszo­wego roku 2017. Bar­dzo dużo osób przy­bywa wciąż do Wit­ten­bergi, aby tu, u źró­dła refor­ma­cji zna­leźć pocie­sze­nie i wzmoc­nie­nie swej wiary. (wię­cej…)

Ks. prof. dr dr h.c. Margot Käßmann

A Bóg rzekł do Moj­że­sza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izra­el­skich: Jahwe posłał mnie do was! 2 Mż 3,14

Drogi zbo­rze,

Przed kil­koma laty dane mi było odwie­dzić pewien żeń­ski mona­ster w Rosji. Jego prze­ło­żona z dumą poka­zała mi cały obiekt wraz z przy­le­głym gospo­dar­stwem. Opo­wie­działa o tym, że więk­szość spo­śród pra­cu­ją­cych w nim mło­dych kobiet dora­stała w cza­sach Związku Radziec­kiego nie mając w ogóle poję­cia o wie­rze. Tutaj jed­nak odna­la­zły swoją drogę do Boga. Zapy­ta­łam ją, w jaki spo­sób wspie­rała te kobiety w ich poszu­ki­wa­niach. Czy może spo­ty­kały się, by wspól­nie czy­tać Słowo Boże? Ależ to nie było konieczne – odpo­wie­działa mniszka. Każda w tych mło­dych dziew­czyn ma w swo­jej celi ikonę. Wystar­czy tylko patrzeć głę­boko w oczy przed­sta­wio­nej na niej postaci, by poznać całą Biblię i samego Chry­stusa. (wię­cej…)

Nie martwić się — 13 września 2015

Tro­ska o przy­szłość – wyraz roz­trop­no­ści, doj­rza­ło­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, a jed­no­cze­śnie jeden z naj­bar­dziej przy­gnia­ta­ją­cych cię­ża­rów doro­słego życia. Sły­szane nie­raz rady, by nie mar­twić się na zapas, słabo nas prze­ko­nują, bo zwy­kle są trudne, a cza­sem wydają się nie­moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia. (wię­cej…)

Przeciw oblężonej twierdzy — 26 lipca 2015

Mt 5,13–17, ks. Mar­cin Oraw­ski
 Jaką potrzebę wypeł­niają dziś reli­gia i wiara? Pyta­nie to sta­wiane jest dziś czę­sto, publicz­nie i być może z nie­spo­ty­kaną dotych­czas siłą. Nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że od lat Kościoły w naszej czę­ści świata prze­ży­wają trudny okres. My przez jakiś czas łudzi­li­śmy się nadzieją, że nasz kraj jest tro­chę inny.  – Zachód się zli­be­ra­li­zo­wał i co mają? Puste kościoły! – wie­lo­krot­nie sły­sze­li­śmy. Dziś wylud­niają się Kościoły i w naszym kraju, mimo zacho­wa­nia bar­dzo kon­ser­wa­tyw­nego, a cza­sem restryk­cyj­nego cha­rak­teru. I nie popra­wiają nastroju twier­dze­nia, że Kościół tak naprawdę zawsze był w kry­zy­sie, zawsze był w mniej­szo­ści i jakoś prze­trwał. Pyta­nie bowiem brzmi: czy fak­tycz­nie tylko prze­trwa­nie cho­dzi, czy może o coś wię­cej. Znacz­nie wię­cej. (wię­cej…)

Cantate – 3 maja 2015

Mt 11,25–26, ks. Mar­cin Orawski

W tym cza­sie ode­zwał się Jezus i rzekł: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

Nie zawsze mądrość pro­wa­dzi do Boga. Nie zawsze roz­trop­ność jest dobrą cechą. Czy to chciał powie­dzieć Jezus w sło­wach peł­nych uwiel­bie­nia: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom? Jeśli ktoś ocze­ki­wałby jakie­goś wyja­śnie­nia, odpo­wie­dzi na pyta­nie „dla­czego?”, będzie roz­cza­ro­wany. Bo tak się Tobie, Ojcze, podo­bało – mówi Jezus i nie zamie­rza tłu­ma­czyć decy­zji Boga. (wię­cej…)

Idź precz ode mnie szatanie — 15 lutego 2015

Mk 8,29–34, ks. Mar­cin Orawski

Jezus nie dawał się spro­wo­ko­wać gdy tzw. spra­wie­dliwa część spo­łe­czeń­stwa osten­ta­cyj­nie osą­dzała kogoś, kto miał się nie­mo­ral­nie pro­wa­dzić, żyć w grze­chu i gor­szyć świą­to­bli­wych. Zawsze odpo­wia­dał podob­nie – Ty sam czło­wieku – kobieto i męż­czy­zno – pomyśl o sobie, zasta­nów się nad swoim życiem. Ja nie potę­piam. (wię­cej…)

Wesele Jezusa? — 18 stycznia 2015

Tekst: J 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Cud w Kanie Gali­lej­skiej znają wszy­scy. Szcze­gól­nie miły wydaje się oso­bom lubią­cym nad­użyć pro­cen­to­wych trun­ków. Uliczna inter­pre­ta­cja brzmi mniej wię­cej tak: „Porząd­nie już wsta­wio­nym gościom wesel­nym Pan Jezus dolał jesz­cze pokaźną dawkę wina, która – jak ktoś prze­li­czył (nie wiem czy pra­wi­dłowo) – rów­nała się mniej wię­cej dwom i pół litra wódki na głowę.” Z tego powodu nie­któ­rzy uza­sad­nia­jąc swoje nie­zbyt chlubne skłon­no­ści, pod­kre­ślają: – Prze­cież nawet Jezus zmie­nił wodę w wino!  Nie chciał­bym gasić rado­snych inter­pre­ta­cji jed­nego z naj­pow­szech­niej zna­nych frag­men­tów Nowego Testa­mentu, ale nie­stety muszę. (wię­cej…)

Święto Epifanii — 6 stycznia 2015

Tekst: Mt 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Przy­kro to stwier­dzić, ale jako chrze­ści­ja­nie pocho­dze­nia pogań­skiego, nie mamy zbyt wiele przy­kła­dów poka­zu­ją­cych, że Jezus zaj­mo­wał się oso­bami innymi niż naro­do­wo­ści żydow­skiej. Pol­ska reli­gij­ność, co prawda lubi upa­try­wać w Jezu­sie króla, a w Marii kró­lową Pol­ski. Nie­mniej trzeba uczci­wie przy­znać, że sam Jezus widział sie­bie przede wszyst­kim jako Mesja­sza narodu żydow­skiego. (wię­cej…)

Więcej kazań