Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Wydarzenia

Kaplica w Wołowie została poświęcona

IMG_3357W Dzięk­czynne Święto Żniw, przy­pa­da­jące w tym roku na nie­dzielę 4 paź­dzier­nika, odbyła się w Woło­wie uro­czy­stość poświę­ce­nie nowej sie­dziby filiału wraz z kaplicą. Uro­czy­stego aktu doko­nał bp Ryszard Bogusz w asy­ście ks. Mar­cin Oraw­skiego. – Apo­stoł Pań­ski, święty Paweł poucza nas, aby wszystko było poświę­cone przez Słowo Boże i modli­twę. Posłuszni temu napo­mnie­niu, chcemy poświę­cić go tę kaplicę Sło­wem Bożym i modli­twą Trój­je­dy­nemu Bogu – mówił biskup roz­po­czy­na­jąc cere­mo­nię. (wię­cej…)

Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa

lis_portretNagroda im. dok­tora Macieja Lisa została usta­no­wiona z ini­cja­tywy Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich w celu uho­no­ro­wa­nia pamięci Macieja Lisa – Peł­no­moc­nika Tere­no­wego RPO we Wro­cła­wiu, dok­tora nauk praw­nych, który na prze­strzeni swo­jej dzia­łal­no­ści zawo­do­wej aktyw­nie dzia­łał w sto­wa­rzy­sze­niach i orga­ni­za­cjach spo­łecz­nych, powo­ła­nych z myślą o oso­bach nie­peł­no­spraw­nych i ubo­gich (wię­cej…)

Spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego

Spotkania_dla_kwadrat

Spo­tka­nia dla osób zain­te­re­so­wa­nych nauką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odby­wają się w każdy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­siąca. Naj­bliż­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 5 paź­dzier­nika godzi­nie 17:00 w sali para­fial­nej (z tyłu budynku kościoła) i będzie poświę­cone histo­rii i współ­cze­sno­ści Refor­ma­cji na Dol­nym Śląsku. Spo­tka­nia mają cha­rak­ter otwarty i nie­zo­bo­wią­zu­jący. Ser­decz­nie zapraszamy!

Angielski dla dorosłych — zapraszamy w nowym roku szkolnym

Lek­cje języka angiel­skiego dla doro­słych para­fian odby­wają się w czwartki o godzi­nie 19.00 w sali para­fial­nej. Grupa jest na pozio­mie średnio-zaawansowanym , dla­tego osoby , które nie uczęsz­czały na zaję­cia w zeszłym roku  i chcia­łyby dołą­czyć w tym roku szkol­nym pro­szone będą o zali­cze­nie testu kwa­li­fi­ka­cyj­nego. Zapraszamy.

Apel Diakonii Polskiej: „Na pomoc uchodźcom”

diakoniaProśba o skła­da­nie środ­ków finan­so­wych na pomoc uchodźcom

Nie ma chyba osoby, któ­rej nie poru­szy­łyby w ostat­nim cza­sie zdję­cia, jakie do nas docie­rają z wybrzeży grec­kich, wło­skich, z Buda­pesztu, czy z Mona­chium. Trudno pozo­stać obo­jęt­nym na wielki dra­mat życia uchodź­ców: ludzi, któ­rzy muszą ucie­kać przed wojną i prze­śla­do­wa­niami, po to, by móc prze­żyć. (wię­cej…)

Lekcje religii — plan na rok 2015/2016

Multi Culture Kids Playing

Na spo­tka­niu orga­ni­za­cyj­nym z uczniami i rodzi­cami uczniów uczęsz­cza­ją­cych do Mię­dzysz­kol­nego Punktu Kate­che­tycz­nego w naszej para­fii został usta­lony plan lek­cji reli­gii na rok szkolny 2015/16. ZOBACZ NOWY PLAN LEKCJI.

(wię­cej…)

Nadzwyczajny koncert chóralny

CAM00682W dniu 30 czerwca 2015 r. w kościele Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu odbył się nad­zwy­czajny kon­cert chó­ralny. Nasz kościół stał się miej­scem występu arty­stów nale­żą­cych do Zjed­no­czo­nego Kościoła Meto­dy­stycz­nego David­son z Karo­liny Pół­noc­nej w USA. (wię­cej…)

Wakacyjne Słowo Parafialne

Okładka94VI2015_Page_1Odda­jemy w Wasze ręce waka­cyjny numer kwar­tal­nika Słowo Para­fialne. Od nie­dzieli 5 lipca wer­sję papie­rową będzie można zna­leźć w kościele i kan­ce­la­rii para­fial­nej. (wię­cej…)

Święto na zakończenie roku szkolnego

DSC09510Nabo­żeń­stwo rodzinne, pro­wa­dzone według litur­gii mło­dzie­żo­wej zakoń­czyło kolejny rok szkolny w naszej para­fii. W nie­dzielę 21czerwca zostały wrę­czone świa­dec­twa z nauki reli­gii, a wyróż­nia­jący się ucznio­wie otrzy­mali nagrody. Nie­stety ze względu na warunki atmos­fe­ryczne musiał zostać odwo­łany tra­dy­cyjny pik­nik. (wię­cej…)

O luterańskich korzeniach wrocławskiej tożsamości

DSC09438W jaki spo­sób ducho­wość lute­rań­ska wpły­nęła na toż­sa­mość Wro­cła­wian? Dla­czego pisma Lutra i Melanch­tona spo­tkały się z tak żywym zain­te­re­so­wa­niem w naszym mie­ście? W jakich oko­licz­no­ściach całe para­fie prze­cho­dziły na lute­ra­nizm, zale­d­wie kilka lat po ogło­sze­niu 95 tez przez Mar­cin Lutra? W pią­tek 19 czerwca dr hab. Piotr Osza­now­ski przy­bli­żył uczest­ni­kom Nocy Kościo­łów histo­rię wro­cław­skiego lute­ra­ni­zmu i jej wpływ na współ­cze­sną toż­sa­mość mia­sta. (wię­cej…)

Inne wydarzenia

KAZANIA

Nie martwić się — 13 września 2015

Tro­ska o przy­szłość – wyraz roz­trop­no­ści, doj­rza­ło­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, a jed­no­cze­śnie jeden z naj­bar­dziej przy­gnia­ta­ją­cych cię­ża­rów doro­słego życia. Sły­szane nie­raz rady, by nie mar­twić się na zapas, słabo nas prze­ko­nują, bo zwy­kle są trudne, a cza­sem wydają się nie­moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia. (wię­cej…)

Przeciw oblężonej twierdzy — 26 lipca 2015

Mt 5,13–17, ks. Mar­cin Oraw­ski
 Jaką potrzebę wypeł­niają dziś reli­gia i wiara? Pyta­nie to sta­wiane jest dziś czę­sto, publicz­nie i być może z nie­spo­ty­kaną dotych­czas siłą. Nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że od lat Kościoły w naszej czę­ści świata prze­ży­wają trudny okres. My przez jakiś czas łudzi­li­śmy się nadzieją, że nasz kraj jest tro­chę inny.  – Zachód się zli­be­ra­li­zo­wał i co mają? Puste kościoły! – wie­lo­krot­nie sły­sze­li­śmy. Dziś wylud­niają się Kościoły i w naszym kraju, mimo zacho­wa­nia bar­dzo kon­ser­wa­tyw­nego, a cza­sem restryk­cyj­nego cha­rak­teru. I nie popra­wiają nastroju twier­dze­nia, że Kościół tak naprawdę zawsze był w kry­zy­sie, zawsze był w mniej­szo­ści i jakoś prze­trwał. Pyta­nie bowiem brzmi: czy fak­tycz­nie tylko prze­trwa­nie cho­dzi, czy może o coś wię­cej. Znacz­nie wię­cej. (wię­cej…)

Cantate – 3 maja 2015

Mt 11,25–26, ks. Mar­cin Orawski

W tym cza­sie ode­zwał się Jezus i rzekł: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

Nie zawsze mądrość pro­wa­dzi do Boga. Nie zawsze roz­trop­ność jest dobrą cechą. Czy to chciał powie­dzieć Jezus w sło­wach peł­nych uwiel­bie­nia: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom? Jeśli ktoś ocze­ki­wałby jakie­goś wyja­śnie­nia, odpo­wie­dzi na pyta­nie „dla­czego?”, będzie roz­cza­ro­wany. Bo tak się Tobie, Ojcze, podo­bało – mówi Jezus i nie zamie­rza tłu­ma­czyć decy­zji Boga. (wię­cej…)

Idź precz ode mnie szatanie — 15 lutego 2015

Mk 8,29–34, ks. Mar­cin Orawski

Jezus nie dawał się spro­wo­ko­wać gdy tzw. spra­wie­dliwa część spo­łe­czeń­stwa osten­ta­cyj­nie osą­dzała kogoś, kto miał się nie­mo­ral­nie pro­wa­dzić, żyć w grze­chu i gor­szyć świą­to­bli­wych. Zawsze odpo­wia­dał podob­nie – Ty sam czło­wieku – kobieto i męż­czy­zno – pomyśl o sobie, zasta­nów się nad swoim życiem. Ja nie potę­piam. (wię­cej…)

Wesele Jezusa? — 18 stycznia 2015

Tekst: J 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Cud w Kanie Gali­lej­skiej znają wszy­scy. Szcze­gól­nie miły wydaje się oso­bom lubią­cym nad­użyć pro­cen­to­wych trun­ków. Uliczna inter­pre­ta­cja brzmi mniej wię­cej tak: „Porząd­nie już wsta­wio­nym gościom wesel­nym Pan Jezus dolał jesz­cze pokaźną dawkę wina, która – jak ktoś prze­li­czył (nie wiem czy pra­wi­dłowo) – rów­nała się mniej wię­cej dwom i pół litra wódki na głowę.” Z tego powodu nie­któ­rzy uza­sad­nia­jąc swoje nie­zbyt chlubne skłon­no­ści, pod­kre­ślają: – Prze­cież nawet Jezus zmie­nił wodę w wino!  Nie chciał­bym gasić rado­snych inter­pre­ta­cji jed­nego z naj­pow­szech­niej zna­nych frag­men­tów Nowego Testa­mentu, ale nie­stety muszę. (wię­cej…)

Święto Epifanii — 6 stycznia 2015

Tekst: Mt 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Przy­kro to stwier­dzić, ale jako chrze­ści­ja­nie pocho­dze­nia pogań­skiego, nie mamy zbyt wiele przy­kła­dów poka­zu­ją­cych, że Jezus zaj­mo­wał się oso­bami innymi niż naro­do­wo­ści żydow­skiej. Pol­ska reli­gij­ność, co prawda lubi upa­try­wać w Jezu­sie króla, a w Marii kró­lową Pol­ski. Nie­mniej trzeba uczci­wie przy­znać, że sam Jezus widział sie­bie przede wszyst­kim jako Mesja­sza narodu żydow­skiego. (wię­cej…)

Dlaczego obchodzi nas Maria

Dla­czego obcho­dzi nas Maria

Tekst: Łk 1, 46–54, ks. Ute Sau­er­brey (Niemcy)

Dla­czego inte­re­suje nas Maria? My, ewan­ge­licy, czę­sto dość scep­tycz­nie patrzymy na kult maryjny naszych sióstr i braci z Kościoła kato­lic­kiego. Co nas, ludzi XXI wieku, obcho­dzi Maria? Co nas łączy z tą młodą, nawet bar­dzo młodą kobietą z Naza­retu, która żyła przed dwoma tysią­cami lat? (wię­cej…)

Czekanie na odkupienie czy na rewanż? — 30 listopada 2014

Mt 21,1–9, ks. Mar­cin Orawski

Może histo­ria znów zata­cza koło, a my cze­kamy, że Jezus przyj­dzie z hukiem bły­ska­wic, pokaże wresz­cie swoją moc, znisz­czy grzech i tych wszyst­kich, co się nie chcieli nawró­cić, choć tyle razy mieli szansę – wszel­kich zło­czyń­ców, oszu­stów i zło­dziei wyśle do pie­kła, gdzie będzie „płacz i zgrzy­ta­nie zębów” – a my wresz­cie się odku­jemy i zasią­dziemy na wiel­kiej uczcie zwy­cięz­ców? (wię­cej…)

Dom na piasku i poczucie bezpieczeństwa — 9 listopada 2014

Tekst: 1. Tes 5,1–5, ks. Mar­cin Orawski

Jedna z mądro­ści ludo­wych głosi: „Nie buduje się domu na brzegu morza pod­czas odpływu.” To myśl wyra­ża­jąca podobne prze­sła­nie, któ­rym posłu­żył się kie­dyś Jezus Chry­stus w Kaza­niu na Górze: – Każdy, kto słu­cha słów moich, lecz nie wyko­nuje ich, przy­rów­nany będzie do męża głu­piego, który zbu­do­wał swój dom na pia­sku. I spadł ulewny deszcz, i wez­brały rzeki, i powiały wia­try, i ude­rzyły na ów dom, i runął, a upa­dek jego był wielki. (Mt 7,26). Także jeden z naj­star­szych tek­stów Nowego Testa­mentu, czyli 1. List do Tesa­lo­ni­czan ostrze­gał, że nawet w oko­licz­no­ściach, gdy takie war­to­ści, jak pokój i bez­pie­czeń­stwo, będą wokół nie­ustan­nie gło­szone, nie należy tra­cić czuj­no­ści, bo i ta sytu­acja może oka­zać się bar­dzo kru­cha. (wię­cej…)

Dekalog — życie wg pragnień czy nakazów?

2. Mż 34,4–10, ks. Mar­cin Orawski

Ist­nieją wyda­rze­nia, które na zawsze zmie­niają obli­cze jakie­goś narodu lub spo­łe­czeń­stwa. Bez wąt­pie­nia kamienne tablice z przy­ka­za­niami takim wyda­rze­niem były. Z tym jed­nak, że odmie­niły nie tylko histo­rię narodu izra­el­skiego, ale wpły­nęły na obraz więk­szej czę­ści świata, sta­jąc się jed­nym z naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych kodek­sów moral­nych na ziemi. (wię­cej…)

Więcej kazań