Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Wydarzenia

Najbliższe spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego – 1 czerwca

Spotkania_dla_kwadrat

(wię­cej…)

Diecezjalny Zjazd Chórów w Cieplicach

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW minioną nie­dzielę, po nazbyt obfi­tym w smutne wyda­rze­nia tygo­dniu, odbył się w Cie­pli­cach Die­ce­zjalny Zjazd Chó­rów. Nie­dzielę Jubi­late obcho­dzono w tam­tej­szym kościele szcze­gól­nie uro­czy­ście, było to bowiem nabo­żeń­stwo dzięk­czynne z oka­zji zakoń­cze­nia prac reno­wa­cyj­nych osiem­na­sto­wiecz­nego zespołu budyn­ków Para­fii Ewangelicko-Augsburskiej w Jele­niej Górze — Cie­pli­cach. O jego ran­dze świad­czy obec­ność i udział w nabo­żeń­stwie czte­rech duchow­nych: ks. bp. Wal­de­mara Pytla, wice­pre­zesa Rady Syno­dal­nej — ks. Edwina Pecha z Kar­pa­cza, pro­bosz­cza cie­plic­kiej para­fii — ks. Seba­stiana Kozieła i pro­bosz­cza para­fii wro­cław­skiej — ks. Mar­cina Oraw­skiego. (wię­cej…)

XXIV Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu 15–23.08.2015

fot. Paweł Witan@flickrW imie­niu Komi­sji Ewangelizacyjno-Misyjnej Die­ce­zji Wro­cław­skiej oraz ks. Edwina Pecha z para­fii Wang ser­decz­nie zapra­szamy na XXIV Tydzień Ewan­ge­li­za­cyjny dla Rodzin w Kar­pa­czu, który odbę­dzie się w dniach 15–23 sierp­nia 2015 r.
(wię­cej…)

Wspomnienie: śp. Maciej Lis

lis_portretW nie­dzielę, 19 kwiet­nia br. w godzi­nach dopo­łu­dnio­wych zmarł po dłu­giej cho­ro­bie śp. Maciej Lis. Uro­czy­stość poże­gnalna odbyła się w pią­tek, 24 kwiet­nia w ewan­ge­lic­kim kościele Opatrz­no­ści Bożej we Wro­cła­wiu i na Cmen­ta­rzu Gra­bi­szyń­skim. (wię­cej…)

Zbiórka używanych okularów i sprzętu biwakowego

WP_20150414_002Wraz z Ewan­ge­li­kalną Wyż­szą Szkołą Teo­lo­giczną orga­ni­zu­jemy zbiórkę uży­wa­nych oku­la­rów i sprzętu biwa­ko­wego dla Romów z Ukra­iny i Mołdawii.

(wię­cej…)

Jaja dla zuchwałych!

DSC07924W drugi dzień świąt wiel­ka­noc­nych zamiast lanego ponie­działku był ponie­dzia­łek sypany, a na tra­dy­cyjne poszu­ki­wa­nie cze­ko­la­do­wych jajek w Suli­stro­wicz­kach u stóp Ślęży udali się tylko nie­liczni naj­od­waż­niejsi. Ale zacznijmy od początku…
(wię­cej…)

Wielkanocne Słowo Parafialne

Okładka93IV2015_Page_1Odda­jemy w Wasze ręce wiel­ka­nocny numer kwar­tal­nika Słowo Para­fialne. Od Wiel­kiego Piątku wer­sję papie­rową będzie można zna­leźć w kościele i kan­ce­la­rii para­fial­nej. (wię­cej…)

Diecezjalne rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży

DSC07797Gościnna para­fia w Jawo­rze po raz kolejny zapro­siła do sie­bie dzieci i mło­dzież  z całej Die­ce­zji na reko­lek­cje pasyjne. Odbyły się one w week­end 20–22 marca w sąsiedz­twie  Kościoła Pokoju na tere­nie schro­ni­ska mło­dzie­żo­wego, które dys­po­nuje nie tylko dużą ilo­ścią noc­le­gów, ale rów­nież  sto­łówką i salami kon­fe­ren­cyj­nymi, co pozwala w kom­for­to­wych warun­kach miesz­kać, pra­co­wać i bawić się. Tego­roczne reko­lek­cje prze­bie­gały pod hasłem: Jezus drogą i prawdą, i życiem, i zgro­ma­dziły rekor­dową liczbę 127 dzieci i mło­dzieży. Dla orga­ni­za­to­rów i pro­wa­dzą­cych jest ogromną rado­ścią i zachętą fakt, że z roku na rok przy­bywa uczest­ni­ków, choć sta­nowi to nie lada wyzwa­nie logi­styczne. Jed­nak z tego zada­nia pasto­ro­stwo Marzena i Tomasz Sta­wia­ko­wie wywią­zali się po raz kolejny celu­jąco. (wię­cej…)

My z wysp Bahama, wysp Bahama…”

Chantal E.Y . Bethel - autorka tytułowego obrazu akrylowego na płótnie (szczegół: stopy Jezusa u dołu obrazu) pt. ,,Błogosławiony” pokazuje flamingi, które pochylają sie nad stopami Chrystusa. W tym akcie uległości symbolicznie pokazane jest przebaczenie, pokój i miłość.Trze­cie z kolei nabo­żeń­stwo pasyjne w naszym kościele wypa­dło tuż przed Świa­to­wym Dniem Modli­twy, obcho­dzo­nym w pierw­szy, mar­cowy pią­tek , dla­tego przy­go­to­wały i popro­wa­dziły je kobiety. Jeśli ktoś nie widzi związku, powi­nien sobie przy­po­mnieć, że dzi­siej­sza nazwa tego dnia ozna­cza dawny Świa­towy Dzień Kobiet. Co roku nabo­żeń­stwo przy­go­to­wują kobiety z innego rejonu świata, w tym roku zro­biły to miesz­kanki  wysp Bahama.

(wię­cej…)

Ewangelicki obóz językowo-taneczny nad Bałtykiem

oboz jezykow-muzycvzny_ostrowoDie­ce­zja wro­cław­ska oraz para­fia ewan­ge­licka w Syco­wie zapra­szają dzieci w wieku 7–13 lat oraz mło­dzież 14–17 lat na obóz nad Bał­ty­kiem połą­czony z warsz­ta­tami z języka angiel­skiego, nie­miec­kiego, a także z zaję­ciami tanecz­nymi. Celem obozu jest inte­gra­cja dzieci, mło­dzieży miesz­ka­ją­cych na tere­nie róż­nych die­ce­zji naszego Kościoła połą­czona z wypo­czyn­kiem, pozna­wa­niem Bożego Słowa, roz­wi­ja­niem umie­jęt­no­ści języ­ko­wych i tanecz­nych. W pro­gra­mie obozu prze­wi­dziana jest rów­nież wycieczka po Kaszu­bach. (wię­cej…)

Inne wydarzenia

KAZANIA

Cantate – 3 maja 2015

Mt 11,25–26, ks. Mar­cin Orawski

W tym cza­sie ode­zwał się Jezus i rzekł: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

Nie zawsze mądrość pro­wa­dzi do Boga. Nie zawsze roz­trop­ność jest dobrą cechą. Czy to chciał powie­dzieć Jezus w sło­wach peł­nych uwiel­bie­nia: Wysła­wiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądrymi i roz­trop­nymi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom? Jeśli ktoś ocze­ki­wałby jakie­goś wyja­śnie­nia, odpo­wie­dzi na pyta­nie „dla­czego?”, będzie roz­cza­ro­wany. Bo tak się Tobie, Ojcze, podo­bało – mówi Jezus i nie zamie­rza tłu­ma­czyć decy­zji Boga. (wię­cej…)

Idź precz ode mnie szatanie — 15 lutego 2015

Mk 8,29–34, ks. Mar­cin Orawski

Jezus nie dawał się spro­wo­ko­wać gdy tzw. spra­wie­dliwa część spo­łe­czeń­stwa osten­ta­cyj­nie osą­dzała kogoś, kto miał się nie­mo­ral­nie pro­wa­dzić, żyć w grze­chu i gor­szyć świą­to­bli­wych. Zawsze odpo­wia­dał podob­nie – Ty sam czło­wieku – kobieto i męż­czy­zno – pomyśl o sobie, zasta­nów się nad swoim życiem. Ja nie potę­piam. (wię­cej…)

Wesele Jezusa? — 18 stycznia 2015

Tekst: J 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Cud w Kanie Gali­lej­skiej znają wszy­scy. Szcze­gól­nie miły wydaje się oso­bom lubią­cym nad­użyć pro­cen­to­wych trun­ków. Uliczna inter­pre­ta­cja brzmi mniej wię­cej tak: „Porząd­nie już wsta­wio­nym gościom wesel­nym Pan Jezus dolał jesz­cze pokaźną dawkę wina, która – jak ktoś prze­li­czył (nie wiem czy pra­wi­dłowo) – rów­nała się mniej wię­cej dwom i pół litra wódki na głowę.” Z tego powodu nie­któ­rzy uza­sad­nia­jąc swoje nie­zbyt chlubne skłon­no­ści, pod­kre­ślają: – Prze­cież nawet Jezus zmie­nił wodę w wino!  Nie chciał­bym gasić rado­snych inter­pre­ta­cji jed­nego z naj­pow­szech­niej zna­nych frag­men­tów Nowego Testa­mentu, ale nie­stety muszę. (wię­cej…)

Święto Epifanii — 6 stycznia 2015

Tekst: Mt 2,1–11, ks. Mar­cin Orawski

Przy­kro to stwier­dzić, ale jako chrze­ści­ja­nie pocho­dze­nia pogań­skiego, nie mamy zbyt wiele przy­kła­dów poka­zu­ją­cych, że Jezus zaj­mo­wał się oso­bami innymi niż naro­do­wo­ści żydow­skiej. Pol­ska reli­gij­ność, co prawda lubi upa­try­wać w Jezu­sie króla, a w Marii kró­lową Pol­ski. Nie­mniej trzeba uczci­wie przy­znać, że sam Jezus widział sie­bie przede wszyst­kim jako Mesja­sza narodu żydow­skiego. (wię­cej…)

Dlaczego obchodzi nas Maria

Dla­czego obcho­dzi nas Maria

Tekst: Łk 1, 46–54, ks. Ute Sau­er­brey (Niemcy)

Dla­czego inte­re­suje nas Maria? My, ewan­ge­licy, czę­sto dość scep­tycz­nie patrzymy na kult maryjny naszych sióstr i braci z Kościoła kato­lic­kiego. Co nas, ludzi XXI wieku, obcho­dzi Maria? Co nas łączy z tą młodą, nawet bar­dzo młodą kobietą z Naza­retu, która żyła przed dwoma tysią­cami lat? (wię­cej…)

Czekanie na odkupienie czy na rewanż? — 30 listopada 2014

Mt 21,1–9, ks. Mar­cin Orawski

Może histo­ria znów zata­cza koło, a my cze­kamy, że Jezus przyj­dzie z hukiem bły­ska­wic, pokaże wresz­cie swoją moc, znisz­czy grzech i tych wszyst­kich, co się nie chcieli nawró­cić, choć tyle razy mieli szansę – wszel­kich zło­czyń­ców, oszu­stów i zło­dziei wyśle do pie­kła, gdzie będzie „płacz i zgrzy­ta­nie zębów” – a my wresz­cie się odku­jemy i zasią­dziemy na wiel­kiej uczcie zwy­cięz­ców? (wię­cej…)

Dom na piasku i poczucie bezpieczeństwa — 9 listopada 2014

Tekst: 1. Tes 5,1–5, ks. Mar­cin Orawski

Jedna z mądro­ści ludo­wych głosi: „Nie buduje się domu na brzegu morza pod­czas odpływu.” To myśl wyra­ża­jąca podobne prze­sła­nie, któ­rym posłu­żył się kie­dyś Jezus Chry­stus w Kaza­niu na Górze: – Każdy, kto słu­cha słów moich, lecz nie wyko­nuje ich, przy­rów­nany będzie do męża głu­piego, który zbu­do­wał swój dom na pia­sku. I spadł ulewny deszcz, i wez­brały rzeki, i powiały wia­try, i ude­rzyły na ów dom, i runął, a upa­dek jego był wielki. (Mt 7,26). Także jeden z naj­star­szych tek­stów Nowego Testa­mentu, czyli 1. List do Tesa­lo­ni­czan ostrze­gał, że nawet w oko­licz­no­ściach, gdy takie war­to­ści, jak pokój i bez­pie­czeń­stwo, będą wokół nie­ustan­nie gło­szone, nie należy tra­cić czuj­no­ści, bo i ta sytu­acja może oka­zać się bar­dzo kru­cha. (wię­cej…)

Dekalog — życie wg pragnień czy nakazów?

2. Mż 34,4–10, ks. Mar­cin Orawski

Ist­nieją wyda­rze­nia, które na zawsze zmie­niają obli­cze jakie­goś narodu lub spo­łe­czeń­stwa. Bez wąt­pie­nia kamienne tablice z przy­ka­za­niami takim wyda­rze­niem były. Z tym jed­nak, że odmie­niły nie tylko histo­rię narodu izra­el­skiego, ale wpły­nęły na obraz więk­szej czę­ści świata, sta­jąc się jed­nym z naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych kodek­sów moral­nych na ziemi. (wię­cej…)

Wszyscy mają prawo do przeżyć duchowych — 21 września 2014

Tekst: 1 Tes 5,14–18, ks. Mar­cin Orawski

Znamy słowa ap. Jakuba, że wiara bez uczyn­ków jest mar­twa (Jk 2,26). Szcze­gól­nie w kościo­łach ewan­ge­lic­kich, mocno się pod­kre­śla, że choć uczynki nie pro­wa­dzą do zba­wie­nia, to mogą wiele powie­dzieć o jako­ści naszej wiary. Tym razem jed­nak nie chcę pytać czy wiara bez uczyn­ków ma zna­cze­nie, lecz odwrot­nie czy kie­ro­wa­nie się war­to­ściami chrze­ści­jań­skimi, huma­ni­stycz­nymi, bez zaan­ga­żo­wa­nia w wiarę może mieć sens – z chrze­ści­jań­skiego punktu widze­nia? (wię­cej…)

Dawid i Batszeba — 31 sierpnia 2014

Tekst: 2. Sm 12, 1–13, ks. Mar­cin Orawski

Histo­ria Dawida i Bat­szeby to jedna z naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych opo­wie­ści o ludz­kim ego­izmie, upadku, ale też i szan­sie, by zacząć wszystko od nowa. (wię­cej…)

Więcej kazań